ĐỔI THẺ CÀO

 Không nhận thẻ ăn cắp, lừa đảo, không dõ nguồn gốc, API game bài cố tình đấu sẽ bị khóa

Sai mệnh giá -50% mệnh giá nhỏ hơn. 

QUÝ KHÁCH NHẬP ĐÚNG SERI THẺ CÀO ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ KHI CẦN !

CAM KẾT NẠP THẺ/MUA THẺ /RÚT TIỀN/NẠP TIỀN AUTO 24/24 100%  

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 14% 14% 14% 13% 13% 13.5% 13.5% 15% 15%
VIP 14% 14% 14% 13% 13% 13.5% 13.5% 15% 15%
API 13.5% 13.5% 13.5% 12.5% 12.5% 13% 13% 14.5% 14.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 12% 10% 10% 10% 10.5% 10.5% 10.5% 13%
VIP 12% 10% 10% 10% 10.5% 10.5% 10.5% 13%
API 11.5% 9.5% 9.5% 9.5% 10% 10% 10% 12.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 17% 16.5% 16.5% 17% 17% 17% 17% 17%
VIP 17% 16.5% 16.5% 17% 17% 17% 17% 17%
API 16.5% 16% 16% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
VIP 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
API 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
VIP 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
API 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 24.5% 24.5% 35.5% 24.5% 24.5% 24.5% 35.5% 24.5% 24.5% 35.5% 35.5% 8%
VIP 24.5% 24.5% 31.4% 24.5% 24.5% 24.5% 31.4% 24.5% 24.5% 31.4% 31.4% 5%
API 24% 24% 25% 24% 24% 24% 25% 24% 24% 25% 25% 0%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Thành viên 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5%
VIP 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5%
API 16% 16% 16% 16% 16%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 20.5% 20.5% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 20.5% 20.5% 8%
VIP 20.5% 20.5% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 20.5% 20.5% 5%
API 20% 20% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 20% 20% 0%

Tin tức và sự kiện